مکانيزاسيون

 ماشينهای کشاورزی

 

دانشگاه

جامع علمی و کاربردی

 مياندوآب

دانشگاه علمی کاربردی مرکز آموزش کشاورزی در 8 کيلومتری جاده مياندوآب - اروميه واقع شده و دارای رشته های دانشگاهی زير می باشد. که اين رشته ها به صورت پودمان نيز برگزار می شود.

کارشناسی گاو و گاو ميش
کارشناسی انتقال آب
کارشناسی مکانيزاسيون ماشينهای کشاورزی
کاردانی انتقال آب
کاردانی مکانيزاسيون ماشينهای کشاورزی
کاردانی مکانيسن ماشينهای کشاورزی
کاردانی گاو و گاو ميش
کاردانی توليد نهال
کاردانی فراوری انگور